Lagere grondlasten? Gewoon dóén!

Lagere grondlasten? Gewoon dóén!

July 30, 2018 Beleidsplan 0

Op 18 mei jongstleden bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet tot wijziging van artikel 41 van het decreet lokaal bestuur, waarbij ze de belastingbevoegdheid van een gemeente verfijnt.

Dit decreet biedt gemeenten de mogelijkheid om vanaf aanslagjaar 2019 een specifieke belastingvermindering op de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing door te voeren. Of in mensentaal: Het decreet maakt de invoering van een specifieke belastingverlaging op de grondlasten mogelijk.

Open Vld Beveren heeft de ambitie om de belastingdruk voor ieder gezin in Beveren naar een zo laag mogelijk niveau te brengen en wil dan ook van deze nieuwe mogelijkheid gebruik maken.

Wat houdt ons voorstel concreet in?

Het voorstel van Open Vld Beveren bestaat erin om de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor iedere woning, die door een gezin als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, met een bedrag van 140 euro te verminderen

Dit voorstel werkt verder op het grondwettelijk recht op wonen en bouwt verder op het principe van de sociale vlaktaks.

Dit voorstel is sociaal van aard om een aantal verschillende redenen:

  • Singles en éénoudergezinnen krijgen in dit voorstel eenzelfde belastingvermindering als tweeoudergezinnen. Dit kan gezien worden als een kleine compensatie voor de vele forfaitaire kosten die zij in verhouding extra betalen;
  • Mensen met een bescheiden woning krijgen in verhouding een grotere vermindering dan bewoners van een ruimere woning;
  • Ook voor gezinnen met een sociale huurwoning of een zorgwoning voor personen met een handicap, die reeds van lager basistarief genieten, of voor gezinnen die reeds van een vermindering voor kinderen kunnen genieten, wordt deze vermindering onverminderd toegepast;
  • Niet alleen de eigenaars hebben recht op deze vermindering, zoals het nu het geval is met de teruggave voor 65-plussers, maar ook de huurders. Het voorstel bestaat er namelijk in dat verhuurders deze vermindering moeten terugbetalen aan hun huurders, zoals dat vandaag ook al op Vlaams niveau wordt toegepast voor een huurder met minstens 2 kinderen ten laste of bij een handicap, mits een eenmalige melding door de huurder aan Vlabel. De huurder wordt hierbij schriftelijk op de hoogte gebracht van deze vermindering en de verplichting van de eigenaar om deze vermindering door te storten.

Is dit voorstel budgettair haalbaar?

Vertrekkend van 22.500 gezinnen in Beveren en rekening houdende met een belastingvermindering van 140 euro per gezin, komt voorliggend voorstel uit op een totale belastingvermindering van 3.150.000 euro per jaar.

Uiteraard dient een dergelijke substantiële belastingvermindering ook begrotingsmatig ingepast te kunnen worden in de gemeentebegroting.

Hoewel over de grootte en eventuele stapsgewijze invoering van de belastingvermindering uiteraard nog verder kan gediscussieerd worden, zijn wij ervan overtuigd dat een efficiënter bestuur én een bijhorende lagere belastingdruk mogelijk zijn in Beveren.

Door een beperking van de voorziene groei van zowel het exploitatiebudget als de leningslasten kunnen we in volgende bestuursperiode dan ook afdoende ruimte vrijmaken om deze belastingverlaging stapsgewijs in te voeren.

De groei van het exploitatiebudget willen we beperken door een kerntakendebat te voeren binnen de gemeente. Hierbij gaan we na of sommige taken die de gemeentediensten nu nog opnemen, nog actueel zijn en/of niet door andere instellingen kunnen worden opgenomen.

De groei van de leningslasten beperken we door de focus terug te verleggen richting investeringen in basisinfrastructuur (structureel onderhoud van wegen, aanleg van voet- en fietspaden, …) in plaats van in te zetten op prestigeprojecten zoals het administratief centrum.

Gewóón doen is soms al meer dan genoeg.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *