Category: Beleidsplan

Beleidspan Erna Tindemans

Erna Tindemans staat als onafhankelijke op onze lijst. Lees haar programma hier: Programma Erna Tindemans


September 30, 2018 1

Lagere grondlasten? Gewoon dóén!

Op 18 mei jongstleden bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet tot wijziging van artikel 41 van het decreet lokaal bestuur, waarbij ze de belastingbevoegdheid van een gemeente verfijnt. Dit decreet biedt gemeenten de mogelijkheid om vanaf aanslagjaar 2019 een specifieke belastingvermindering op de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing door te voeren. Of in mensentaal: Het…
Read more


July 30, 2018 0

Havenuitbreiding

Het Saefthingedok heeft al heel wat beroering veroorzaakt. Ook Open Vld Beveren heeft haar mening in dit verhitte debat.  Het liberale gedachtegoed staat voor vooruitgang en staat dus een weloverwogen uitbreiding van de haven niet zomaar in de weg. Wel dienen er eerst enkele belangrijke voorwaarden ingevuld te worden vooraleer over een mogelijke uitbreiding kan…
Read more


June 27, 2018 0

Lokale Economie

Een dorp leeft pas als er een bruisende lokale middenstand aanwezig is. Helaas kampen ‘Het Grootste Winkeldorp van Vlaanderen’ en de winkelkernen in de deelgemeenten vandaag met heel wat leegstand. Open Vld Beveren is ervan overtuigd dat de winkelkernen van alle (deel)gemeenten terug kunnen worden versterkt door maximaal in te zetten op de creatie van…
Read more


December 10, 2017 4

Toerisme in de polders

Onze poldergemeenten doen het over het algemeen goed. De havenactiviteit wordt goed gebufferd én er is een groot aanbod aan jobs dicht bij huis. Bijkomende woonuitbreiding en het behoud van de winkels in de dorpskern van die polders zijn volgens Open VLD Beveren een goede zaak. Om de leefbaarheid van onze poldergemeenten te bewaken ontwikkelen…
Read more


December 10, 2017 0

Cultuur

Verenigingsleven Zowat elke deelgemeente beschikt over een parel van een ontmoetingscentrum. Maar is er ook voldoende te beleven? Om een hogere bezettingsgraad te realiseren, moedigen we verenigingen aan om meer gebruik te maken van de infrastructuur. Ook private verhuur – aan concurrentiële tarieven – willen we verder stimuleren. Zo kunnen lokale bewoners meer gebruik maken…
Read more


December 10, 2017 0

Financieel

Nieuwe projecten kosten geld. Recent bleek dan ook dat we in Vlaanderen op de 3de plaats staan qua schuld per inwoner. Een toekomst zonder inkomsten uit de kerncentrale moeten we dan ook nú reeds beginnen voorbereiden. Nieuwe belastingverhogingen zijn hierbij uit den boze. Door te focussen op investeringen in basisinfrastructuur (lokale wegen, voet- en fietspaden,…) in plaats van…
Read more


December 10, 2017 0

Onderwijs en Samenleven

De scholen in Beveren kennen de laatste jaren een enorme groei door de instroom van leerlingen uit de eigen gemeente, maar vooral ook uit de buurgemeenten. Open VLD Beveren wil verder inzetten op het behoud en de financiering van de huidige onderwijsfaciliteiten. Hierbij kiezen we voor een gelijke behandeling van zowel het eigen als het…
Read more


December 10, 2017 0

Energie, Klimaat en Materiaalbeheer

De opwekking van alternatieve energie en het hergebruik van materialen zorgen beiden voor nieuwe economische groeipolen. Deze groeipolen zorgen voor werkgelegenheid en dus welvaart voor de Beverse burger. Open Vld wil Beveren wil onze gemeente een voortrekkersrol laten spelen en de toekomst dus een stuk vóór zijn. Dit doen we door burgers mee te laten…
Read more


December 10, 2017 0

Sociaal

Gezin Gezinnen en families worden kleiner. Oma en opa zijn niet altijd meer beschikbaar om in te springen voor de opvang van de kinderen. Als vooruitstrevende partij willen wij tegemoet komen aan nieuwe noden. Zo is een goede organisatie van buitenschoolse opvang voor iedereen belangrijk, maar in het bijzonder voor alleenstaande ouders. Bovendien kan er…
Read more


December 10, 2017 2